Zarządzanie bez przymusu — czy to możliwe?

Atmosfera jest najważniejsza! Jak zarządzać, żeby ludzie chcieli pracować?

HR  | 

Efektywne zarządzanie pracownikami nie musi się opierać na kontrolowaniu, zastraszaniu, karaniu, narzucaniu działań i ręcznym sterowaniu pracownikami. Nie oznacza to jednak, że nie należy wyciągać konsekwencji ani monitorować pracowników.


Zarządzanie nie może bazować na bezgranicznym zaufaniu i dawaniu wolnej ręki pracownikom we wszystkim, co robią. Naturalne myślenie o zarządzaniu kojarzy się z silną władzą, autorytetem, a czasem z manipulacją i agresją. Dzieje się tak nawet pomimo tego, że już od wielu lat szkoli się kadrę zarządzającą w zakresie efektywnego przywództwa i roli zaangażowania u pracowników. Prawdopodobnie nie ma już menedżera, który nie słyszałby o koncepcji zarządzania sytuacyjnego Blancharda, jednak w wielu przypadkach nie znajduje ona zastosowania w praktyce, co oznacza, że menedżerowie nie doskonalą się w elastycznej i efektywnej komunikacji w relacjach z pracownikami.

Elastyczne, indywidualne podejście do pracowników jest kluczowe dla budowania zaangażowania pracowników. Co to praktycznie oznacza dla menedżera? Warto przeznaczyć czas na poznanie swoich współpracowników: ich motywacji, potrzeb, osobowości, a nawet zainteresowań, aby z korzyścią dla wszystkich pracować nad wspólnymi celami w dobrej atmosferze.

Kryzys zaufania w relacjach

Dlaczego tak się dzieje? Z moich obserwacji i doświadczeń wynika, że chodzi o zaufanie, a właściwie o jego brak. Podstawowym problemem jest obustronny brak wiary w pozytywne intencje. W konsekwencji rodzi się opór i powstają konflikty, które często wynikają również z niezrozumienia istoty wspólnych interesów.

Na warsztatach przeprowadzam proste ćwiczenie: dzielę zespoły na dwie grupy. Jedną proszę o wobec menedżerów, a drugą o zanotowanie oczekiwań menedżerów. Co ciekawe, zazwyczaj 90% odpowiedzi wskazuje na zbieżność wymagań. Pokazuje to, że pracownicy, menedżerowie i pracodawcy mają wspólne cele. Dlaczego jednak nie udaje się wykorzystać tego potencjału w praktyce?

Wszystko zaczyna się od rekrutacji

Powtórzę jeszcze raz: wszystko zaczyna się od błędów w rekrutacji, braku tolerancji dla osób, które nie zostały odpowiednio dobrane do zespołu, lub też od nieodpowiedniego wykorzystania ich potencjału, a przede wszystkim nieefektywnego zarządzania. Niestety, czasem mamy do czynienia z kumulacją wszystkich wspomnianych czynników. W wyniku błędnie podjętych decyzji i działań menedżerowie utwierdzają się w przekonaniu, że pracownicy nie są zaangażowani i nie realizują założonych celów.

Jak budować efektywną organizację bez przymusu?

Efektywną organizację, czyli zorientowaną na wykorzystanie potencjału firmy i jej pracowników, można budować w oparciu o kilka sprawdzonych zasad. Badania Instytutu Gallupa, zrealizowane przez Marcusa Buckinghama, wskazują na to, że należy się skoncentrować na trzech kluczowych obszarach. Są to:

  1. Jakość obsługi klienta i wynikające z niej „doświadczenie” marki.
  2. Właściwi ludzie we właściwych rolach, mogący się wykazywać swoimi talentami i mocnymi stronami, tacy, których nie trzeba uczyć, ale dać im pole do doskonalenia.
  3. Zarządzanie przez efektywnych menedżerów, którzy rozumieją, jak budować zaangażowanie pracowników.

Dzięki tym trzem elementom można budować firmę bazującą na zaangażowaniu pracowników. Nie ma tu miejsca na przemoc i siłowe rozwiązania, a jest zrozumienie, dopasowanie oczekiwań do posiadanych talentów i zbieżność celów.

Ale co z kontrolą, monitorowaniem i nadzorem?

Oczywiście, nie można z nich zrezygnować całkowicie, ale trzeba stworzyć takie środowisko pracy, w którym pracownicy i menedżerowie współpracują, realizując cele organizacji. Potrzebne są ramy odniesienia, wskaźniki, standardy pracy, kierunki działań, które realnie wpływają na realizację strategii firmy. Polecam zapoznanie się z koncepcją zrównoważonej karty wyników (ang. Balanced Scorecard), ujmującą strategiczne wskaźniki, które warto mierzyć z czterech perspektyw: finansowej, klienckiej, procesów wewnętrznych i rozwoju oraz wzrostu organizacji. W książce Jasona Jordana Przełom w zarządzaniu sprzedażą znajdziesz więcej informacji o wskaźnikach mierzenia skuteczności w dziale handlowym. Jeśli zarządzasz procesami produkcji, zainteresuj się koncepcją Six Sigma. Dysponując trafnymi wskaźnikami, możesz zarządzać w oparciu o realne dowody, a nie domysły.


Informacje zawarte w tym artykule to fragmenty 2 rozdziału książki „Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał” (autor: Maciej Sasin). Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zakupu książki.

newsletter bądź zawsze na bieżąco