Regulamin

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach Helion Akademia IT & Business

I. Zgłoszenie

 1. Wstępne zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Helion Akademia IT & Business z siedzibą w Gliwicach rozumie się przez:

  • wypełnienie zgłoszenia online na witrynie internetowej Helion Akademia IT & Business lub
  • przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną do siedziby Helion Akademia IT & Business.
 2. W przypadku zgłoszenia online lub przesłania wiadomości pocztą elektroniczną, w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia, przedstawiciel handlowy Helion Akademia IT & Business skontaktuje się z Osobą Zgłaszającą (tj. osobą wymienioną w Karcie zgłoszenia na zajęcia jako Osoba Zgłaszająca) w celu uzgodnienia szczegółów uczestnictwa w zajęciach.

 3. Po uzgodnieniu zakresu i terminu zajęć z przedstawicielem Helion Akademia IT & Business należy wydrukować i wypełnić Kartę Zgłoszenia na zajęcia, dostępną w witrynie internetowej Helion Akademia IT & Business lub skorzystać z Karty Zgłoszenia otrzymanej pocztą elektroniczną od przedstawiciela handlowego.

  • W przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, Karta Zgłoszenia musi być podpisana przez osobę, która zamierza wziąć udział w zajęciach (bądź opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich).
  • W przypadku pozostałych podmiotów Karta Zgłoszenia musi być podpisana przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu firmy zgłaszającej.
  • Podpis na Karcie Zgłoszenia potwierdza akceptację „Ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach Helion Akademia IT & Business”, w tym przyjęcie warunków organizacyjnych i finansowych realizacji usługi oraz upoważnia Helion Akademia IT & Business Akademię do wystawienia faktury VAT.
 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przesłanie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia faksem lub w formie skanu pocztą elektroniczną do biura Helion Akademia IT & Business, wraz z akceptacją „Ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach Helion Akademia IT & Business” na co najmniej 10 dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia, w którym mają rozpocząć się zajęcia.. Brak przesłania prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia bądź jej przesłanie w terminie krótszym niż określony powyżej nie powoduje obowiązku realizacji Szkolenia po stronie Helion Akademia IT & Business . Helion Akademia IT & Business dopuszcza przyjmowanie Karty Zgłoszenia po podanym terminie wyłącznie w przypadku, potwierdzonej przez Helion Akademia IT & Business, dostępności wolnych miejsc na liście uczestników zajęć, których dotyczy zgłoszenie.

 5. W przypadku osób fizycznych dodatkowym warunkiem przyjęcia zgłoszenia na zajęcia jest wniesienie opłaty w wysokości 100% ceny zajęć + VAT z zastrzeżeniem poniższego pkt. II. Warunki Płatności.

 6. Przed rozpoczęciem zajęć Osoba Zgłaszająca otrzyma telefonicznie lub pocztą elektroniczną potwierdzenie realizacji zajęć w umówionym terminie.

 7. Jeżeli z pomiędzy Helion Akademia IT & Business Akademią a podmiotem reprezentowanym przez Osobę Zgłaszającą zawarta została ramowa umowa o współpracy, postanowienia niniejszych „Ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach Helion Akademia IT & Business” mają zastosowanie, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami ramowej umowy o współpracy. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami „Ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach Helion Akademia IT & Business” a umowy ramowej o współpracy pierwszeństwo mają postanowienia umowy ramowej o współpracy.

II. Warunki płatności

 1. Należność za uczestnictwo w zajęciach powinna być uregulowana na podstawie niniejszych Ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach Helion Akademia IT & Business.

 2. Ogólne warunki płatności są następujące:

  • osoby fizyczne zobowiązane są do wpłacenia przelewem 100% ceny zajęć + VAT, na co najmniej 10 dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia, w którym mają się rozpocząć zajęcia;
  • pozostałe podmioty zobowiązane są do wniesienia opłaty 100% ceny zajęć + VAT na podstawie faktury VAT wystawionej przez Helion S.A po zakończeniu zajęć; opłaty należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT; Uwaga: w przypadku płatności dokonywanych przelewem przed rozpoczęciem zajęć, prosimy o niezwłoczne dostarczenie dowodu dokonania przelewu.
 3. Ceny zajęć oferowanych przez Helion Akademia IT & Business podane są w kwotach netto. Zajęcia (szkolenia, warsztaty i konsultacje) podlegają opodatkowaniu stawką 23 % VAT, z wyjątkiem zajęć zwolnionych z VAT na podstawie art. 43 pkt. 26 i pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, tekst jednolity).

 4. W przypadku zajęć prowadzonych przez Helion Akademia IT & Business jako placówkę kształcenia ustawicznego, zajęcia podlegają zwolnieniu z VAT.

 5. W przypadku, gdy zajęcia organizowane przez Helion Akademia IT & Business nie odbędą się w zaplanowanym terminie lub w przypadku braku miejsc w danym terminie, kwoty wpłacone na poczet zajęć, określone w powyższym punkcie 2.1 lub ramowej umowie o współpracy , Helion Akademia IT & Business zaliczy na poczet udziału w innych zajęciach organizowanych przez Helion Akademia IT & Business Akademię, ustalonych z Osobą Zgłaszającą lub na wniosek Osoby Zgłaszającej Helion Akademia IT & Business zwróci wpłaconą kwotę na wskazany przez Osobę Zgłaszającą rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania dyspozycji zwrotu pieniędzy od Osoby Zgłaszającej.

III. Rezygnacja

 1. Po przesłaniu Karty Zgłoszenia, Osoba Zgłaszająca może zrezygnować z uczestnictwa w wybranych zajęciach bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, o ile zgłosi rezygnację na co najmniej 10 dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia, w którym mają się rozpocząć zajęcia, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

 2. W przypadku rezygnacji z zajęć na 9 do 7 dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia, w którym mają się rozpocząć zajęcia:

  • Osoba Zgłaszająca, o której mowa w powyższym punkcie I ust. 3.2, jest zobowiązana do uiszczenia opłaty manipulacyjnej tytułem kosztów przygotowania stanowiska pracy na zajęcia w wysokości 20% ceny katalogowej zajęć + VAT, na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu zajęć; opłaty należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
  • Osobie Zgłaszającej będącą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, o której mowa w powyższym punkcie I ust. 3.1, Helion Akademia IT & Business zwróci 80% ceny katalogowej zajęć + VAT w terminie 9 dni od dnia otrzymania prawidłowej rezygnacji z zajęć, o ile Osoba Zgłaszająca uiściła opłatę za zajęcia zgodnie z postanowieniami "Ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach Helion Akademia IT & Business S.A.".
 3. W przypadku rezygnacji z zajęć na 7 lub mniej dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia, w którym mają się rozpocząć zajęcia lub w dniu rozpoczęcia zajęć (Nieobecność) Osoba Zgłaszająca zobowiązana jest do uiszczenia opłaty stanowiącej 100% ceny katalogowej zajęć + VAT na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu zajęć; opłatę należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

 4. W przypadku Nieobecności, Helion Akademia IT & Business zalicza kwotę wpłaconą przez Osobę Zgłaszającą tytułem opłaty manipulacyjnej, a Osobie Zgłaszającej nie przysługuje z tego tytułu prawo uczestniczenia w innych zajęciach prowadzonych przez Helion Akademia IT & Business, ani też prawo żądania zwrotu wpłaconej kwoty.

 5. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, Uczestnik, który otrzymał podręcznik lub inne materiały dydaktyczne przed rozpoczęciem zajęć, zobowiązany jest do jego zwrotu w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia rezygnacji. Nie dokonanie zwrotu podręcznika lub inne materiałów dydaktyczne w wyznaczonym terminie będzie skutkowało obciążeniem Osoby Zgłaszającej kosztami zakupu podręcznika lub innych materiałów dydaktycznych poniesionymi przez Helion Akademia IT & Business. Uwaga: Informacja o rezygnacji z zajęć musi być w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być przesłana faksem lub w formie skanu pocztą elektroniczną do przedstawiciela handlowego lub do Ośrodka Helion Akademia IT & Business, w którym mają odbyć się zajęcia.

IV. Reklamacje

 1. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi szkolenia Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji.

 2. Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę i adres siedziby Zamawiającego;
  • określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  • datę zawarcia umowy o świadczenie Usług lub datę potwierdzenia przyjęcia "Karta zgłoszenia na zajęcia" wraz z określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usług - jeżeli termin rozpoczęcia świadczenia usług, określony w umowie został niedotrzymany z winy Helion Akademia IT & Business.
  • podpis reklamującego - dotyczy reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. Reklamację należy przesłać w formie skanu dokumentu podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na adres

 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w najszybszym możliwym terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych.

 5. Po rozpatrzeniu reklamacji w trybie pozytywnym, Zamawiający mam on prawo do rekompensaty. Rekompensata zostanie ustalona w trybie indywidualnym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zgodnie z sugestiami Zamawiającego.

 6. Jako formy rekompensaty przewidziane jest między innymi: powtórna realizacja usług, uzupełnienie części usługi podlegającej reklamacji lub też inne formy ustalone indywidualnie.

V. Uwagi organizacyjne

 1. W ramach opłaty za zajęcia odbywające się w Helion Akademia IT & Business każdy uczestnik ma zagwarantowane:

  • dedykowane stanowisko szkoleniowe,
  • odpowiednie materiały szkoleniowe (o ile szczegółowe warunki zajęć nie stanowią inaczej), udostępniane w formie i na zasadach określonych w ust. 6 poniżej,
  • jeden gorący posiłek w ciągu dnia (dotyczy zajęć całodniowych),
  • kawę, herbatę i wodę w trakcie przerw,
  • świadectwo uczestnictwa w zajęciach bądź certyfikat producenta właściwy dla danych zajęć.
 2. Zajęcia realizowane przez Helion Akademia IT & Business Akademię odbywają się stacjonarnie lub w formule zdalnej. Uczestnictwo w zajęciach w formule zdalnej należy rozumieć jako udział zgłoszonego Uczestnika w zajęciach prowadzonych na żywo przez trenera i transmitowanych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem kanału internetowego do odległego punktu, w którym znajduje się Uczestnik.

  • Uczestnik zajęć w formule zdalnej za pośrednictwem wideokonferencji uczestniczy na bieżąco w zajęciach stacjonarnych prowadzonym przez trenera, fizycznie przebywając w innym ośrodku Helion Akademia IT & Business niż ten, w którym odbywają się zajęcia.
  • Uczestnik zajęć w formule zdalnej ma możliwość komunikacji i interakcji z prowadzącym oraz grupą, wykonuje prace w rzeczywistym środowisku szkoleniowym z możliwością wykonywania ćwiczeń i laboratoriów pod nadzorem specjalisty. W trakcie zajęć w formule zdalnej Uczestnik ma kontakt zarówno z trenerem prowadzącym szkolenie, jak i z grupą - może się z nimi komunikować, zadawać pytania i odpowiadać na pytania trenera.
  • Zajęcia w formule zdalnej mają charakter sformalizowany: odbywają się w określonym terminie i godzinach, ich przebieg jest całkowicie kontrolowany przez trenera. Przed rozpoczęciem zajęć w formule zdalnej Uczestnik i Osoba Zgłaszająca otrzymają telefonicznie lub pocztą elektroniczną potwierdzenie realizacji zajęć w formule zdalnej w umówionym terminie. Uczestnik zobowiązany jest pojawić się 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
  • Podczas zajęć w formule zdalnej Uczestnik ma do dyspozycji komputer zaopatrzony w kamerę i mikrofon, które służą do dwustronnej komunikacji wideo. W zależności od rodzaju zajęć Uczestnik ma dostęp do odpowiednich urządzeń, m.in. do drugiego komputera przeznaczonego do wykonywania laboratoriów. Przez cały czas trwania zajęć trener ma możliwość zdalnego dostępu do komputera Uczestnika. Sprzęt przygotowany jest zgodnie z wymogami zajęć. W ośrodku Helion Akademia IT & Business, w którym odbywają się zajęcia w formule zdalnej, gdzie przebywa Uczestnik, wsparcia dostarcza osoba techniczna.
 3. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem ponoszą uczestnicy zajęć.

 4. Helion Akademia IT & Business może odwołać zajęcia lub odmówić ich przeprowadzenia, w szczególności gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie oraz przyczynach odwołania zajęć Helion Akademia IT & Business poinformuje Osoby Zgłaszające w najkrótszym możliwym terminie.

 5. Zajęcia w formule stacjonarnej mogą się także odbywać poza ośrodkami Helion Akademia IT & Business na warunkach określonych poniżej:

  • Helion Akademia IT & Business nie odpowiada za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usługi szkoleniowej, jeśli niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przez Helion Akademia IT & Business szkolenia było spowodowane brakiem dostępu do infrastruktury technicznej na poziomie niezbędnym dla wykonania usługi, w szczególności poprzez niewłaściwe skonfigurowanie sieci lub łącza internetowego. Przez „niewłaściwe skonfigurowanie sieci lub łącza internetowego” należy rozumieć brak możliwości uzyskania połączenia ze środowiskiem laboratoryjnym potrzebnym do poprowadzenia szkolenia m.in. w wyniku udostępnienia łączna internetowego o przepustowości na poziomie niższym niż 30kbps na jedno stanowisko.
  • W przypadku, gdy Helion Akademia IT & Business nie będzie w stanie wykonać usługi szkoleniowej z powodu wystąpienia przeszkód technicznych, o których mowa w pkt. 5. 1 powyżej, wówczas Osoba Zgłaszająca zobowiązana będzie do poniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 75 % ceny katalogowej szkolenia + VAT tytułem zwrotu kosztów związanych z gotowością do świadczenia usługi, w tym kosztów przygotowania stanowiska pracy.
  • Osoba Zgłaszająca zostanie zwolniona z obowiązku uiszczenia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w pkt. 5.2 powyżej, jeżeli wykaże - w sposób nie budzący wątpliwości, że brak dostępu do infrastruktury technicznej na poziomie niezbędnym do wykonania usługi szkoleniowej był spowodowany wystąpieniem okoliczności o charakterze siły wyższej (klęski żywiołowe, katastrofy naturalne) lub awarią po stronie dostawców usług internetowych (ISP). Na Osobie Zgłaszającej spoczywa ciężar wiarygodnego wykazania faktu wystąpienia okoliczności o których mowa w zdaniu powyżej.
 6. Materiały szkoleniowe związane z zajęciami (np. podręczniki, prezentacje, ćwiczenia, testy) mogą być udostępniane uczestnikom szkolenia w formie elektronicznej lub papierowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy wiążące Helion Akademia IT & Business warunki autoryzacji bądź inne uzasadnione potrzeby dydaktyczne wymagają udostępnienia materiałów szkoleniowych w innej niż wskazana powyżej formie.

 7. Osoba Zgłaszająca w Karcie Zgłoszenia przekaże Helion Akademia IT & Business indywidualny adres e-mail każdego z uczestników zajęć.

 8. Podpisując Kartę Zgłoszenia Osoba Zgłaszająca wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie zawartych w Karcie Zgłoszenia danych osobowych przez firmę Helion SA zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 26.06.2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15.10.2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) dla celów związanych z realizacją usługi. W przypadku wskazania na Karcie Zgłoszenia danych osobowych uczestników zajęć innych niż Osoba Zgłaszająca, Osoba Zgłaszająca zobowiązuje się do uzyskania zgody tych uczestników na umieszczenie i przetwarzanie ich danych osobowych przez Helion SA w zakresie wskazanym powyżej.

 9. Helion Akademia IT & Business zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszych „Ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach Helion Akademia IT & Business”. Zmiany te są na bieżąco publikowane na witrynie internetowej Helion Akademia IT & Business. Wiążące są warunki aktualne w dniu przesłania Karty Zgłoszenia.

 10. W przypadku uznania jakichkolwiek postanowień "Ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach Helion Akademia IT & Business" za nieważne lub sprzeczne z przepisami prawa, ważność pozostałych postanowień nie zostaje naruszona.

 11. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją szkoleń wskazanych w Karcie Zgłoszenia w przypadku Osób Zgłaszających nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa polskiego rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Helion Akademia IT & Business.